VNAT 2052 (P31.75)

Loại con lăn xích:. S, R.
Loại cánh bên: Loại lắp ráp chốt, loại hàn.
Ứng dụng: Máy CNC, máy công cụ nhỏ.
Loại bản lề: Loại thường, loại dập nổi, loại đục lỗ.
Bán kính: Liên hệ với phòng kinh doanh của chúng tôi.
Trọng lượng: Liên hệ với phòng kinh doanh của chúng tôi.

VNAT 2062 (P38.1)

Loại con lăn xích: S, R.
Loại cánh bên: Loại lắp ráp chốt, loại hàn.
Ứng dụng: Máy CNC, máy công cụ nhỏ.
Loại bản lề: Loại thường, loại dập nổi, loại đục lỗ.
Bán kính: Liên hệ với phòng kinh doanh của chúng tôi.
Trọng lượng: Liên hệ với phòng kinh doanh của chúng tôi.

VNAT 2082 (P50.8)

Loại cánh bên: Loại lắp ráp chốt, loại hàn.
Ứng dụng: Máy CNC, máy công cụ nhỏ.
Loại bản lề: loại thường, loại dập nổi, loại đục lỗ.
Bán kính: Liên hệ với phòng kinh doanh của chúng tôi.
Trọng lượng: Liên hệ với phòng kinh doanh của chúng tôi.

VNAT 2102 (P63.5)

Loại con lăn xích: S, R, F.
Loại cánh bên: Loại lắp ráp chốt, loại hàn.
Ứng dụng: Máy CNC, truyền tải đường dài.
Loại bản lề: Loại thường, loại dập nổi, loại đục lỗ.
Bán kính: Liên hệ với phòng kinh doanh của chúng tôi.
Trọng lượng: Liên hệ với phòng kinh doanh của chúng tôi.

VNAT 2122 (P76.2)

Loại con lăn xích: S, R, F.
Loại cánh bên: Loại lắp ráp chốt, loại hàn.
Ứng dụng: Truyền tải chip, phế liệu và chất thải trong một khoảng cách dài.
Loại bản lề: Loại thường, loại dập nổi, loại đục lỗ.
Bán kính: Liên hệ với phòng kinh doanh của chúng tôi.
Trọng lượng: Liên hệ với phòng kinh doanh của chúng tôi.

VÍ DỤ VỀ ỨNG DỤNG